Laddar...

Sekretess & Säkerhet

 

 

 

1.Integritetsmeddelande

Datasekretess är mycket viktigt för Kondomvaruhuset och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Kondomvaruhuset är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.


Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vid överföringar utanför EES tillämpar Kondomvaruhuset avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Kondomvaruhuset.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Kondomvaruhuset. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig genom att klicka här.
Rätt till dataportabilitet
Varje gång som Kondomvaruhuset behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Om du har ett konto hos Kondomvaruhuset kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Kondomvaruhuset genom att klicka här med undantag av följande situationer
*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos Kondomvaruhuset, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Kondomvaruhusets legitima intresse. Kondomvaruhuset fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.
Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
* Ändra inställningarna för ditt Kondomvaruhuset-konto

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Kondomvaruhuset begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Kondomvaruhusets legitima intresse, ska Kondomvaruhuset begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Kondomvaruhuset begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Kondomvaruhuset inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på info@kondomvaruhuset.se.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Kondomvaruhuset behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

2.Onlineköp

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Kondomvaruhuset genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.
Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.
Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation
Om du har ett Kondomvaruhuset konto behandlar vi också dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis
* konto-ID
* shoppinghistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.
Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Kondomvaruhuset ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund.

Automatiserat beslutsfattande:
När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi ett automatiserat beslutsfattande rörande kreditansökan. Du har rätt att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet hos någon i personalen.

3.Direktmarknadsföring

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post.
I syfte att optimera din upplevelse av Kondomvaruhuset ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
* kön (om du väljer att ge oss det)
* vilka varor och erbjudanden du har klickat på
Om du har ett Kondomvaruhuset konto behandlar vi även de personuppgifter som du har skickat in i anslutning till kontot, som exempelvis
* namn
* adress
* ålder
* shoppinghistorik
* hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Kondomvaruhuset

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring.
Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.
Om du gör det kan inte Kondomvaruhuset skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
* Ändra inställningarna för ditt Kondomvaruhuset konto

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

4.Kondomvaruhuset-konto
Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att ge dig en personlig och relevant upplevelse på Kondomvaruhuset.

Vi ger dig din orderhistorik och detaljer om dina beställningar och gör det möjligt för dig att hantera dina kontoinställningar. Vi ger dig också enkla sätt att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, som exempelvis kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vidare gör vi det möjligt för dig att spara varor i din varukorg och tillåter dig att betygsätta och recensera varor som du har köpt från oss.
För att vi ska kunna ge dig relevanta produktrekommendationer behandlar Kondomvaruhuset dina sidbedök och ditt surfande på våra digitala plattformar, din shoppinghistorik och produktrecensioner samt uppgifter som du har tillhandahållit till oss via ditt konto.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar alltid din e-postadress och det lösenord du anger till oss när du öppnar Kondomvaruhuset kontot.
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:
* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
* födelsedatum
* land
* kontoinställningar
* kreditkortsinformation

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp
* orderhistorik
* leveransinformation
* betalningshistorik

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter i anslutning till dina kakor
* klickhistorik
* besöks- och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att optimera webbplatsen använder vi webbplatsföretag och analysverktyg för betygsättning av produkter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt Kondomvaruhuset konto.
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig relevant information är baserat på vårt legitima intresse.
Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör kontot att existera och Kondomvaruhuset kan inte tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Kondomvaruhuset konto.
Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto, och om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist.
Efter att ditt konto har avslutats raderas dina uppgifter.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Kondomvaruhusets legitima intresse genom att kontakta info@kondomvaruhuset.se. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

5.Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, telefon och sociala medier.

Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inbegripet följande kategorier

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer
* födelsedatum
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation
* all korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Kondomvaruhusets legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter i 100 dagar när det gäller e-postmeddelanden och i 12 månader när det gäller ärendehantering

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Kondomvaruhusets legitima intresse. Kondomvaruhuset fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

6.Utveckling och förbättring

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data.

Det innefattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

Vidare använder vi uppgifterna för att kunna planera etablering av nya butiker och lager samt för att förbättra vårt produktsortiment.
Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter om du har valt att ge dem till oss:
* kundnummer
* födelsedatum
* kön
* land
* kontoinställningar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du har gjort ett köp:
* orderhistorik
* leveransinformation
* betalningshistorik

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter kopplade till kakor:
* klickhistorik
* besöks- och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, bygger på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Kondomvaruhuset konto.
Efter att ditt konto har avslutats kommer dina uppgifter att raderas.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Kondomvaruhusets legitima intresse genom att kontakta info@kondomvaruhuset.se. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

7.Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Det innefattar att använda din personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande typer av personuppgifter
*kundnummer
*ordernummer
*namn
*adress
*överföringskonto
*överföringsdatum

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kommer att delas inom Kondomvaruhuset.

Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Kondomvaruhuset ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

8.Förebyggande av missbruk och brott

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att förebygga förlust genom att säkerställa att villkoren och bestämmelserna följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster.
Vi använder också dina personuppgifter genom videoövervakning, av säkerhetsskäl, för att kunna följa upp incidenter och för att förebygga och rapportera brott i våra butiker.
Dina personuppgifter används för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet online.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
*kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress
*kundnummer
* orderhistorik
* leveransinformation
* betalningshistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan. Vi delar dina uppgifter med företag för undantagsbaserad rapportering.
Incidenter och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala eller globala brottsbekämpande instanser för att genomföra undersökningar. Observera att dessa mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förebygga missbruk av våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att förebygga och/eller rapportera bedrägerier och andra brott.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Kondomvaruhusets legitima intresse genom att kontakta info@kondomvaruhuset.se Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

9.Kakor

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Hur använder vi kakor?
Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter.

Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.

Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg.

Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Twitter, Facebook och Vimeo och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto, om du är inloggad på ditt konto.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 
Vi kopplar endast dina kakor till dina personuppgifter om du är inloggad på ditt kontot.
Om du är inloggad på ditt konto baseras den rättsliga grunden på ditt legitima intresse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Kondomvaruhuset sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar kakor, gå till alternativet ""Hjälp"" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.